WHISTLEBLOWER

HAKI

Har du noe du vil fortelle? Vi lytter!

Vi verner om en sunn og åpen kultur der alle ansatte har et ansvar for å følge gjeldende regelverk og opptre etisk. Mange situasjoner kan vi løse ved å snakke med hverandre umiddelbart når de oppstår. Noen ganger kan det skje ting som krever en helt annen håndtering. 

Uansett er det viktig for oss at problemer eller mer alvorlige saker kommer frem i lyset, slik at vi som organisasjon har mulighet til å handle. I mer alvorlige saker, som ulike typer misligheter, eller når det er fare for helse og liv, er det viktig at dette kommer på bordet så tidlig som mulig.

I dette arbeidet er du som medarbeider eller samarbeidspartner en nøkkelfaktor. Derfor tilbyr vi deg muligheten til å varsle overfor en ekstern og uavhengig rådgiver, med mulighet for å være helt anonym. 

Følgende informasjon beskriver varslerprosessen litt mer inngående. For en mer detaljert og utfyllende beskrivelse, se våre retningslinjer for varsling.

Varsling

Noen ganger passer det ikke å ta opp problemet via den vanlige ruten i vår organisasjon, avhengig av hva du ønsker å si. Da tilbyr vi deg en mulighet til å bruke en sikker varslerfunksjon. Dette er en viktig sikkerhetsventil for både oss og for deg som ansatt. Det er derfor vi bruker Trumpet, en varslerfunksjon der du kan rapportere uregelmessigheter på en anonym og konfidensiell måte. 

Hva kan rapporteres?

Det finnes begrensninger i loven på hva som kan håndteres i en varslerfunksjon. Derfor kan du gjennom varslerfunksjonen bare rapportere forhold som utgjør en mislighet som det finnes en allmenn interesse i å avdekke (eller brudd mot visse andre typer lovgivning) som du er blitt kjent med i ditt arbeid med oss. Vår varslerkanal skal kun brukes til å rapportere misligheter i vår egen organisasjon. Generell misnøye med måten virksomheten drives på, ledelse, lønn eller andre personalsaker er ikke i utgangspunktet misligheter som skal meldes gjennom en varslerfunksjon. Misligheter som det finnes en allmenn interesse i å avdekke, kan være misligheter som i større grad rammer offentligheten, som økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet og misligheter som medfører overhengende fare for menneskers liv og helse. Hvis du føler deg usikker, kan du for eksempel rådføre deg med en [tillitsvalgt]. 

En melding via varslerfunksjonen Trumpet skal være basert på konkrete mistanker. Du trenger ikke å ha bevis for mistanken din, men du kan ikke fremsette anklager med ondsinnet hensikt eller vel vitende om at anklagen er falsk. Falske eller ondsinnede påstander er et alvorlig brudd på arbeidsavtalen. Rapporter må heller ikke være basert utelukkende på rykter eller løs omtale. Les mer i våre retningslinjer for varsling.

Hvem kan varsle?

En varslingsmelding kan sendes inn av alle som på noen måte representerer vår organisasjon eller er yrkesmessig aktive i den. Dette inkluderer styremedlemmer, aksjonærer som arbeider i virksomheten, alle ansatte (fast ansatte, ansatte under prøvetid, åremål, heltid og deltid), konsulenter, praktikanter, frivillige og innleide ansatte (bemanningspersonale). 

Slik behandles varslingssaken

Trumpet er en ekstern varslerfunksjon som gir en sikker prosess der du som varsler kan være helt anonym. Hvis du ikke selv skriver ut navnet ditt i rapporten, er det ikke mulig å se hvem som har lagt inn saken i funksjonen. Trumpet er utviklet ut fra de høyeste standardene når det gjelder konfidensialitet og sikkerhet.

Alle saker tas imot av uavhengige, eksterne saksbehandlere med solid erfaring med å vurdere, etterforske og bistå organisasjoner med å håndtere ulike typer uregelmessigheter. Du kan finne mer informasjon om Trumpet her.

Trumpet oppfyller kravene i EUs personvernforordning (GDPR) og den svenske varslerloven (lov om beskyttelse av personer som rapporterer misligheter).

Prosessen, trinn for trinn:

1.    Ved å rapportere i Trumpet kan du være trygg på at du er helt anonym – ingen vet hvem du som rapporterer er, med mindre du velger å være åpen om identiteten din.   

2.    Når du melder fra om en hendelse i funksjonen, opprettes det en kryptert sak i varslersystemet. Du får en unik krypteringsnøkkel til denne. 

3.    Det er alltid en ekstern uavhengig ekspert – saksbehandler i Trumpet-varslerfunksjonen – som tar imot saken og foretar den første vurderingen. Bare du og saksbehandleren din kan få tilgang til rapporten ved hjelp av krypteringsnøklene. 

4.    For å gjøre prosessen enklere kan du aktivt ta et valg om å være åpen om identiteten din overfor den uavhengige saksbehandleren – men ikke overfor vår organisasjon. På denne måten kan du og saksbehandleren føre en effektiv og sikker dialog – ingen andre finner ut hvem du er. (Det er også en mulighet for deg å velge å være åpen om hvem du er overfor organisasjonen vår.)

5.    Etter at saksbehandleren har foretatt sin vurdering, utarbeides det en innstilling til vår organisasjons varslerutvalg. Dersom noen i utvalget er berørt av rapporten din, utelukkes denne av saksbehandleren før utvalget får tilgang til rapporten og saksbehandlerens anbefalinger. Hvem som er en del av varslerutvalget, fremkommer nedenfor. Varslerutvalget avgjør på sin side hvordan saken skal viderebehandles og hvilke tiltak som skal iverksettes. Du kan lese om hvordan utvalget jobber og hvem som er med, i våre retningslinjer for varsling. 

6.    Saksbehandleren formidler status for saken og utvalgets avgjørelse til deg gjennom den sikre, krypterte påloggingen til Trumpet. Det er derfor viktig at du lagrer krypteringsnøkkelen på en passende måte. 

Slik rapporterer du

Du går inn på en nettside i varslerfunksjonen Trumpet og velger der om du vil opprette meldingen via nettskjema, telefon eller brev. Du kan foreta registrering døgnet rundt, alle dager i uken. Et varsel gjennom Trumpet håndteres alltid med anonymitet bevart gjennom hele prosessen og med høyeste konfidensialitet. Hvis du vil utelukke at noen skal kunne spore aktiviteten din, bør du velge en privat datamaskin eller mobiltelefon og få tilgang til tjenesten fra et nettverk du stoler på, for eksempel hjemmenettverket ditt. 

•    Du begynner rapporten i Trumpet-varslerfunksjonen ved å klikke på knappen «Start rapporteringen».
•    Du kan også rapportere ved å skrive inn adressen midway.trumpet-whistleblowing.eu/ på en hvilken som helst enhet (datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon) for å komme til varslersiden.  

I Trumpets system får du tydelig veiledning gjennom hele prosessen. Svar på de vanligste spørsmålene finner du på hvert trinn.

Dersom du velger å sende inn rapporten din på telefon eller brev, er det viktig at du oppgir en form for kontaktinformasjon, slik at saksbehandlerne kan gi deg dine påloggingsdetaljer til sakssiden i Trumpet. Det er på sakssiden saksbehandlerne skal gi tilbakemelding om hvordan utviklingen i saken er. Hvis du ønsker å være anonym også overfor Trumpet, er det viktig at du vurderer nøye hvilke kontaktopplysninger du oppgir. 

Du kan også sende inn søknaden din gjennom et fysisk møte. Ønsker du å be om et fysisk møte, tar du kontakt med Trumpet via nettskjema, telefon eller brev. Dersom du ønsker å melde fra gjennom et fysisk møte, kan vi ikke love anonymitet, og du bør være oppmerksom på at den du eventuelt møter, kan være direkte ansatt hos oss. 

 

Link

Trumpet Whistleblower

Document
Whistleblower Policy

Rapportering til myndighetene

Du har også mulighet til å sende inn rapporten til myndighetene. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette når myndighetene offentliggjør mer informasjon. 

«Meddelarfrihet» og «anskaffarfrihet»

I Sverige finnes det noe som heter «meddelarfrihet» (meddelelsesfrihet). Dette er en del av ytringsfriheten og gjelder alle personer som fremmer opplysninger med sikte på å få dem offentliggjort og tilgjengelig for allmennheten. «Meddelarfrihet» innebærer at allmennheten – det vil si stat, region og kommuner – ikke kan straffe den som har formidlet opplysninger som er offentliggjort. Legg merke til at «meddelarfrihet» i seg selv ikke er til hinder for at en privat arbeidsgiver reagerer på den gitte informasjonen. «Meddelarfrihet» gjelder kun dersom opplysningene deles med noen som er opphavsperson til bøker, aviser, TV- og radioprogrammer eller lignende publiseringsmedier. Det må understrekes at friheten til å kommunisere har sine grenser – for eksempel er det ikke straffrihet dersom noen bryter såkalt kvalifisert taushetsplikt.

I tillegg til «meddelarfrihet» gjelder i Sverige også noe som kalles «anskaffarfrihet». «Anskaffarfrihet» (innhentingsfrihet) innebærer at alle kan søke etter informasjon om et hvilket som helst emne med sikte på å publisere den eller bruke sin «meddelarfrihet», uten at allmennheten har lov til å straffe personen. «Anskaffarfrihet» er imidlertid begrenset ved at opplysningene ikke kan innhentes ved visse straffbare handlinger, for eksempel tyveri eller datainnbrudd. «Anskaffarfrihet» hindrer ikke private arbeidsgivere i å reagere på innhentingen av opplysningene.

In addition to the freedom of disclosure, freedom of procurement also applies. Freedom of procurement entails that anyone may search for information on any subject for the purpose of publishing it or to exercise their freedom of disclosure, without the person being penalized by a public authority. The freedom of procurement is limited, however, since the information may not be procured through certain criminal acts, such as theft or data breaches. Freedom of procurement does not prevent private employers from acting on the procurement of the information.