Løsning for oljeplattformen EnQuest Magnus

EnQuest Magnus (tidligere BP Magnus) var en av BPs mest kjente installasjoner på den britiske kontintentalsokkelen og har hatt lang levetid. I tillegg til olje- og gassproduksjon på feltet, er Magnus også startpunkt for Northern Leg Gas Pipeline (NGLP) med gasseksport fra andre nærliggende installasjoner som mates inn i nettet for overføring på land til St Fergus via Brent.

Omfanget av arbeidet

En av ballaststøttene til NLGP-stigerøret hadde sviktet, og selv om ledningen fortsatt var i drift, ville eventuelle ytterligere svikt i ballaststøtten kreve at ledningen ble stengt, med betydelige økonomiske implikasjoner for flere operatører. Et tidligere forsøk på å bygge en tradisjonell adkomst med stillas på stedet mislyktes på grunn av den langvarige monteringen og den økte risikoen for bølgekontakt på grunn av dette.

Etter det mislykkede forsøket med tradisjonelt stillas, inngikk Cape PLC en kontrakt med HAKI Access Solutions for å designe, konstruere og installere en passende adkomstløsning for reparasjonsarbeidet.

Hovedkravet i dette prosjektet var monteringstiden, siden det første forsøket på å skaffe adkomst til reparasjonsstedet først og fremst mislyktes på grunn av den lange monteringstiden og sannsynligheten for at store brottsjøer på en slik utsatt plassering kunne ødelegge adkomsten.

Løsningen

HAKI Access Solutions (nå et HAKI-selskap) spesifiserte bruk av HAKISPAN hengende plattform med adkomst fra en hengende trapp. Dette systemet ble utviklet i samarbeid med HAKI og ble ansett som det mest egnede, ettersom det gir den korteste installasjonstiden og nok kapasitet til det nødvendige arbeidsomfanget. HAKI Access Solutions sine egne TechniSpan-opphengskomponenter ble brukt til løsningen og integrert i sin helhet med HAKI-systemet.

Teamet vårt foretok opprigging på Magnus og fjernet restene av det bølgeskadde stillaset ved bruk av klatrere før vi installerte plattformen.

Det ble deretter konstruert et sveisehabitat fra plattformen, slik at de nye stålkomponentene kunne løftes på plass og de varme arbeidene kunne utføres under gode forhold. Alle reparasjonene skjedde bare 9 meter over havet.

Prosjektresultater:

  • Løsningen ble fullt montert i løpet av 21 dagers opprigging med 14 skift med produktiv tid tilgjengelig for teamet.
  • Alle konstruksjonskravene ble dokumentert offshore og kontinuerlig sendt tilbake til land for godkjenning, noe som eliminerte nedetid mht. kontroll av faktisk utført konstruksjon.
  • Reparasjonsarbeidet skjedde helt og holdent ombord i installasjonen og var mindre påvirket av værforholdene og ble fullført sommerstid. Dermed kunne NGLP forbli fullt operativ under reparasjonsarbeidene, og dette ga en betydelig kommersiell fordel for interessentene i rørledningen.
  • Den vellykkede reparasjonen bidro til en problemfri overføring av eierskapet fra BP til EnQuest.