Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen - arbeidsulykker på byggeplasser

Ulykker og dødsfall på byggeplasser er dessverre fortsatt vanlig. Ifølge statistikken fra det svenske Arbeidstilsynet, økte antallet rapporterte arbeidsulykker med sykefravær (forårsaket av arbeid på stillas) i 2022. 
I gjennomsnitt er det også omtrent 1 dødsfall per år forårsaket av arbeid på stillas, og hvis man ser på arbeidsulykker i byggebransjen generelt, er tallet enda høyere. 

I HAKI har vi som mål å aldri gå på kompromiss med sikkerheten, og det er derfor vi streber etter å lage stillas som er utviklet for å gi maksimal sikkerhet i alle situasjoner. Vi er også en langsiktig samarbeidspartner for kundene våre, og tilbyr råd, ekspertise og teknisk support for å skape trygge arbeidsplasser for bygningsarbeiderne som bruker produktene våre. Derfor er sikkerhet på byggeplasser noe vi tar på alvor, og i dag på Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen ønsker vi å benytte anledningen til å løfte frem dette viktige temaet. 

I 2022 arrangerte vi en møteplass kalt ScandSafety. Blant deltakerne var selskaper fra bransjen, relevante myndigheter, fagforeninger, bransjeorganisasjoner og akademia som diskuterte årsakene til ulykker og hvordan de kan forebygges. En felles konklusjon var at det ikke finnes noen enkel måte å oppnå nullsyn, og at det sjelden finnes én enkel årsak til en ulykke. Vi kunne imidlertid slå fast at det er tre hovedområder der vi kan gjøre en forskjell og prøve å skape fremtidige endringer sammen innenfor bransjen: 

Bedre kommunikasjon og koordinering gjennom hele byggeprosessen

Selve byggeprosessen og byggeplassen i dag er et komplekst miljø med mange aktører involvert, og fellesnevneren er tidspress. Sist - og ofte for sent - i prosessen kommer stillaset med korte ledetider for forberedelse og planlegging. Bedre kommunikasjon mellom ulike interessenter, en felles visjon om sikkerhet og en bedre forståelse for at håndtering av stillasfasen i et prosjekt krever både tid og planlegging, kan redusere risikoen. 

Seriøse aktører som setter sikkerhet og bærekraft først, bør verdsettes høyere ved anskaffelser og innkjøp

Mange stillasbedrifter investerer betydelige ressurser i å tilby produkter og tjenester med fokus på sikkerhet og bærekraft. Det felles bildet er imidlertid at dette sjelden favoriseres ved anskaffelser og innkjøp. Det er her det trengs en endring, der det bør lønne seg å tilby et høyt nivå av sikkerhet og bærekraft, og disse faktorene bør verdsettes høyere ved utvelgelsen av leverandører.

Kontinuerlig opplæring og respekt for eksisterende sikkerhetsforskrifter

De fleste feilene skyldes dessverre den enkelte som for eksempel velger å ikke koble på sikkerhetslinen og dermed tar en unødvendig risiko. Det er viktig å fortsette med opplæring av personell i bransjen og minne dem på hvorfor sikkerhet er viktig. Til tross for lang erfaring er det lett å gjøre feil hvis man begynner å ignorere de eksisterende sikkerhetsforskriftene. Stress på grunn av urimelige ledetider kan være en medvirkende årsak til ulykker som ikke burde skje, til tross for et solid helse- og sikkerhetsprogram, fortsatt skjer.

Sikkerhet på arbeidsplassen er en felles innsats som krever engasjement fra alle parter. Vi må sørge for at alle som jobber i byggebransjen har riktig opplæring, erfaring og utstyr til å gjøre jobben sin på en sikker måte. Det er også viktig å ha rutiner og prosesser på plass for å forebygge ulykker og kontinuerlig evaluere og forbedre sikkerheten og arbeidsmiljøet", sier Thomas Schüller, administrerende direktør i HAKI.

Vi har alle forskjellige roller og ansvarsområder i byggeprosessen, og viktigheten av sikkerhet er like viktig uansett hvilken stilling du har eller hvilket sted du befinner deg i. Sammen kan vi jobbe for å redusere antall arbeidsulykker og ta sikte på en tryggere og mer bærekraftig bransje for alle involverte - en bransje der alle får komme hjem fra jobb!