Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Denne rapporten omfatter selskapets plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene selskapet har gjennomført i 2022. I rapporten redegjør selskapet også for tiltakene som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for negative konsekvenser selskapets aktivitet og forretningsforbindelser kan ha for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

INNHOLD

10

1. SELSKAPETS RAPPORT ETTER ÅPENHETSLOVEN FOR 2022
1.1. Innledning
1.2. Kontaktinformasjon
1.3. Rapporteringsplikt
2. OM SELSKAPETS VIRKSOMHET
2.1. Selskapets organisering og driftsområde
2.2. Interne retningslinjer
2.3. Målsetning og fremdrift
2.3.1. Overordnet om mål og fremdrift
2.3.2. Mål for kommende år
3. AKTSOMHETSVURDERINGEN
3.1. Overordnet om selskapets fokus for aktsomhetsvurderingen – metodikk
3.2. Selskapets leverandørkjede og forretningspartnere
3.3. Aktsomhetsvurderinger av selskapets produkter/tjenester
3.3.1. Produkt Universalstillas
3.3.2. Produkt Rammestillas
3.3.3. Produkt HAKITEC TAKSYSTEM
3.3.4. Produkt Trappesystem
3.3.5. Produkt Brosystem
3.3.6. Produkt Stillaseplank
3.4. Resultatet av aktsomhetsvurderingen
4. TILTAK FOR Å STANSE, FOREBYGGE ELLER BEGRENSE NEGATIVE KONSEKVENSER
5. OVERVÅKING AV TILTAK – GJENNOMFØRING OG RESULTAT
5.1. Innledning
5.2. Rutiner for overvåking
6. KOMMUNIKASJON MED BERØRTE INTERESSENTER OG RETTIGHETSHAVERE
7. GJENOPPRETTING OG ERSTATNING

1.    SELSKAPETS RAPPORT ETTER ÅPENHETSLOVEN FOR 2022

1.1.    Innledning

HAKI AS skal hvert år utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og offentliggjøre en redegjørelse for vurderingene. 

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Denne rapporten omfatter selskapets plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene selskapet har gjennomført i 2022. I rapporten redegjør selskapet også for tiltakene som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for negative konsekvenser selskapets aktivitet og forretningsforbindelser kan ha for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

1.2.    Kontaktinformasjon 

Henvendelser om denne rapporten kan rettes til: 

HAKI AS
Jon Harald Jahnsen
Jon-harald.jahnsen@haki.no

1.3.    Rapporteringsplikt

 Selskapet har hovedkontor ved Gilhusveien 21, 3414 Lierstranda og er hjemhørende i Norge.

Selskapet er datter selskap av et utenlandsk foretak med børsnoterte verdipapirer (definert i regnskapsloven §5) og er derfor rapporteringspliktig, (jf. Åpenhetsloven §§ 2 og 3).

2.    OM SELSKAPETS VIRKSOMHET 

2.1.    Selskapets organisering og driftsområde 

HAKI AS formidler stillassystem under merkenavnet HAKI. Morselskap er HAKI AB i Sverige som er eiet av Midway Holding AB og består foruten om HAKI AS av søsterselskapene HAKI A/S i Danmark, HAKI Ltd. i Storbritannia og HAKI Hungary Kft. i Ungarn, samt Vertemax Ltd i Storbritannia, Novakorp Systems i Frankrike og EKRO Bausystem i Østerrike. 

HAKI AS er lokalisert med lager og salgskontor i Lier utenfor Drammen. Produksjon av stillassystemet skjer hovedsakelig i Sibbhult, Skåne i Sverige hvor konsernets hovedkontor er lokalisert. 

Selskapet selger stillaser og opererer innenfor bedriftsmarkedet i hele Norge. Selskapet tilbyr følgende produkter og/eller tjenester: 

 • Rammestillaser
 • Universalstillas
 • Tak system
 • Trappesystem
 • Brosystem

Organisasjonskart for selskapet følger under.


HAKI NO Organizational chart 2023.jpg

 

2.2.    Interne retningslinjer

Selskapet har egne rutiner for hvordan vi forankrer arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, se HAKI Code of Conduct vedlagt denne rapporten. Rutinen omfatter selskapets arbeid for oppfyllelse av kravene som stilles i åpenhetsloven. 

Rutinen er kommunisert til selskapets ansatte og ligger tilgjengelig på selskapets haki.no. Selskapet gjennomfører jevnlig kursing om åpenhetsloven og selskapets rutiner knyttet til loven.

Rutinen beskriver hvordan selskapet gjennomfører sin aktsomhetsvurdering og vurdering av tiltak. Rutinen for behandling om krav om informasjon, inneholder også informasjon om selskapets varslingskanaler, som skal bidra til å avdekke negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets aktivitet, og hvordan slik informasjon følges opp. 

2.3.    Målsetning og fremdrift

2.3.1.    Overordnet om mål og fremdrift

Vi arbeider kontinuerlig med å foreta vurderinger av risiko knyttet til selskapets aktiviteter og bruk av våre forretningsforbindelser (leverandører og forretningspartnere). Videre arbeider selskapet kontinuerlig med å gjennomføre tiltak får å nå målene satt av selskapet. Se rapportens punkt 3 og 4 for veiledning i arbeidet som er gjort i rapporteringsåret. 

2.3.2.    Mål for kommende år

Vi har satt oss flere konkrete mål for fremtiden. 

Målsetning

Status

Vi skal videreutvikle aktsomhetsvurderingen på bakgrunn av erfaringene vi gjør

Påbegynt

Vi skal heve kompetansen internt i vårt selskap når det gjelder bærekraft og ansvarlig innkjøpspraksis.

 

Påbegynt

Vi vil integrere prosesser og aktsomhetsvurderinger inn i konsernets arbeid med FN’s bærekrafts mål, samt internasjonale menneskerettigheter.

 

Påbegynt


3.    AKTSOMHETSVURDERINGEN

3.1.    Overordnet om selskapets fokus for aktsomhetsvurderingen – metodikk 

HAKI AS foretar løpende vurderinger av risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets aktiviteter og forretningsforhold. Selskapet kartlegger løpende menneskerettighetsbrudd og brudd på anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets aktivitet. 

I kartleggingsarbeidet benytter HAKI AS en digital plattform utviklet av Ignite Procurement AS. Plattformen forenkler gjennomføringen av aktsomhetsvurderinger i tråd med kravene i åpenhetsloven. Gjennom plattformen har HAKI AS fått en systematisert oversikt over førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører. Basert på denne oversikten har plattformen foretatt innledende vurderinger av risikoen for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Stegene i denne vurderingen redegjøres for i det følgende:    
  

 1. Basert på leverandørdata hentet fra vårt ERP-system, opprettes en fullstendig oversikt over selskapets førsteleddsleverandører og forretningspartnere. Selskapet har i plattformen manuelt opprettet andre kjente forretningspartnere og underleverandører ved behov. Gjennom plattformen oppdateres oversikten over selskapets førsteleddsleverandører løpende.
 2. I plattformen berikes leverandørinformasjon gjennom tredjepartssamarbeid med ENIN. Gjennom plattformen innhentes informasjon og finansielle opplysninger om selskapets leverandører som industrikoder (NACE).
 3. Gjennom steg 1 og 2, får selskapet en oversikt over førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører, med tilhørende leverandørinformasjon.
 4. Risikoevalueringsverktøyet i plattformen har foretatt en innledende risikoklassifisering av selskapets førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører basert på geografi og bransje, til henholdsvis «høy», «medium» eller «lav» risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 
 5. Selskapet har videre opprettet følgende klassifiseringsregler relevante for selskapets leverandørkjede: f.eks. type produkt og tjeneste, produksjonsprosess, tidligere identifisert risiko, signert Code of Conduct, mv. Gjennom klassifiseringsverktøyet har leverandører som møter egendefinerte risikoparametere blitt klassifisert i henhold til høy, medium og lav risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 6. Som ledd i risikokartleggingen, har selskapet, gjennom plattformen, sendt ut egendefinerte spørreskjemaer til definerte forretningsforbindelser for å innhente ytterligere informasjon. Selskapet har også benyttet plattformen for å etterlyse dokumentasjon og sertifiseringer fra førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører.
 7. Basert på funnene i punkt 4, 5 og 6, har selskapet vurdert hvilke tiltak som skal iverksettes for å undersøke mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Selskapet har iverksatt tiltak der alvorlighetsgraden og sannsynligheten for skade er størst og der selskapet har størst påvirkningskraft for en positiv utvikling. Prioriteringen henger sammen med selskapets tilknytning til og ansvar for risikoen, og skal stå i forhold til virksomhetens størrelse, art og kontekst.
 8. Selskapet har involvert interessenter, leverandører og forretningspartnere ved iverksettelse av tiltak.   

  
I analyseverktøyet i plattformen (interaktivt Dashboard) er det utarbeidet analyser av leverandørkjeden basert på leverandørdata, utfallet av risikoklassifiseringen og innhentet informasjon fra leverandørkjeden. I punkt 3.2 under kommer frem følgende opplysninger generert av analyseverktøyet i plattformen: 

a.    Antall førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører, med tilhørende leverandørinformasjon 

b.    Oversikt over selskapets førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører som har blitt forelagt og har svart ut spørreskjemaer relevant som selskapets aktsomhetsvurdering 

c.    Oversikt over selskapets førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører som har opplyst: 

a.    At deres virksomhet er omfattet av åpenhetsloven 
b.    At det er utført aktsomhetsvurderingen av virksomheten i tråd med kravene åpenhetsloven 
c.    At resultatet av aktsomhetsvurderingen er nedfelt i en rapport i tråd med kravene i åpenhetsloven 

d.    Nærmere risikoevaluering av selskapets førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører basert på risikoprofilene høy, medium og lav.
e.    Oversikt over førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører hvor det er iverksatt tiltak, jf. steg 6 over 

Relevante forhold for aktsomhetsvurdering knyttet til selskapets aktivitet og forretningsforhold er bl.a.: 

 • Selskapets operasjonelle kontekst 
 • Selskapets forretningsmodell 
 • Posisjon i leverandørkjeden 
 • Type produkt og tjenester 

 

I det følgende vil vi redegjøre for vesentlig risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som er avdekket gjennom selskapets aktsomhetsvurderinger. Redegjørelsen omfatter også eventuelle konstaterte brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

3.2.    Selskapets leverandørkjede og forretningspartnere

Selskapet har kommersielle relasjoner med 204 førsteleddsleverandører i rapporteringsåret. Selskapets leverandører er lokalisert i følgende land/geografisk område: 

Førsteladdsleverandører pr land

Land/geografisk område

Antall leverandører

Norge

190

Storbritannia

2

Sverige

5

Danmark

7

 

Antall kjente underleverandører benyttes:

Oversikt over antall underleverandører

Land/geografisk område

Antall underleverandører

Sverige

5 - 10

Polen

1

Ungarn

1

 

3.3.    Aktsomhetsvurderinger av selskapets produkter/tjenester

3.3.1.    Produkt Universalstillas

HAKI Universal spirstillas i stål eller aluminium er det perfekte systemet for alle stillasaplikasjoner, og gir maksimal produktivitet på tvers av et bredt spekter av konstruksjoner.  

Risiko er kartlagt gjennom forespørsel og besøk, samt solid dokumentert på HAKIs hjemmeside https://www.haki.se/om-haki/haalbarhet

3.3.2.    Produkt Rammestillas

HAKI Ram er et hurtigmontert og sikkert smalt stillas i stål eller aluminium med ekstremt få grunnleggende komponenter og enkle konstruksjoner som kan bygges på etter behov.

Risiko er kartlagt gjennom forespørsel og besøk.

3.3.3.    Produkt HAKITEC TAKSYSTEM

HAKITEC Værbeskyttelsessystem inkluderer taksystemene Midlertidig tak og Midlertidig overdekning som beskytter byggeplasser og bygninger og gjør arbeidet både komfortabelt og trygt hele året i all slags vær.

Risiko er kartlagt gjennom forespørsel og besøk.

3.3.4.    Produkt Trappesystem

HAKI Trappetårn gir sikker og rask tilgang til arbeidsplassen og passer i alle typer prosjekter, da den modulære konstruksjonen er fleksibel og tilpasningsdyktig for en rekke løsninger. 

Risiko er kartlagt gjennom forespørsel og besøk.

3.3.5.    Produkt Brosystem

HAKI Brosystem (HBS) er et innovativt og midlertidig brosystem som brukes enten som en midlertidig offentlig gangbro eller som en bjelkekonstruksjon for å støtte andre strukturer som stillas- og taksystemer.  

Risiko er kartlagt gjennom forespørsel og besøk.

3.3.6.    Produkt Stillasplank

HAKI selger aluminiums plank og aluminiumslemmer fra den danske produsenten PCP i Danmark.  PCP er kjent for kvalitetsprodukter og deres produkter er spesialtilpasset HAKI stillasesystem.

Risiko er kartlagt gjennom forespørsel og besøk og dokumentert på deres hjemmeside;  https://www.pcp-corp.com/da/om-pcp/generelt/miljoe

3.4.    Resultatet av aktsomhetsvurderingen 

Aktsomhetsvurderingen har avdekket følgende funn som selskapet har identifisert og prioritert i rapporteringsåret: 

Kartlagte brudd på menneskerettigheter/anstendige arbeidsforhold

Geografi

Hvordan er brudd på menneskerettigheter/anstendige arbeidsforhold avdekket?

Kartlagt brudd/risiko for brudd

Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia

Ingen brudd er avdekket.

 

4.    TILTAK FOR Å STANSE, FOREBYGGE ELLER BEGRENSE NEGATIVE KONSEKVENSER  

Selskapet vil i det følgende redegjøre for de tiltak virksomheten har iverksatt for å forebygge, begrense eller stanse kartlagte konsekvensene og risikoer som er avdekket i punktet over. 

Vi har iverksatt følgende tiltak på bakgrunn av kartleggingen: 

Iverksatte tiltak

Selskapet vil følge med leverandører i gruppen høy sosial risiko med ytterligere undersøkelser.

Mål i rapporteringsåret

Vi skal videreutvikle aktsomhetsvurderingen og heve kompetansen internt i vårt selskap og konsernet når det gjelder bærekraft og ansvarlig innkjøpspraksis

Status

Påbegynt


5.    OVERVÅKING AV TILTAK – GJENNOMFØRING OG RESULTAT 

5.1.    Innledning 

Vi arbeider kontinuerlig med å overvåke gjennomføringen av tiltakene iverksatt, og resultatene disse medfører. 

5.2.    Rutiner for overvåking 

Jon Harald Jahnsen i HAKI AS har det overordnede ansvaret for å overvåke gjennomføringen og resultatet av iverksatte tiltak. HAKI AS har følgende rutiner for overvåking av gjennomføringen.

 • Vi overvåker gjennomføringen og effekten av selskapets interne forpliktelser, aktiviteter og mål for aktsomhetsvurderinger. 
 • Vi utfører jevnlige interne og/eller tredjepartsvurderinger eller revisjoner av oppnådde resultater, og kommuniserer resultatene på relevante nivåer internt i selskapet.
 • Vi får jevnlig tilbakemelding fra våre leverandører for å få bekreftet at risikoreduserende tiltak blir fulgt, og/eller for å bekrefte at skade faktisk har vært forhindret eller redusert.  
 • Vi gjennomgår rapporter som blir gitt ut og følger også med på bransjeundersøkelser. 
 • Vi tar med erfaringer og tilbakemeldinger selskapet har tilegnet seg inn i aktsomhetsvurderingene. Dette for å forbedre prosessen og resultatene i fremtiden

6.    KOMMUNIKASJON MED BERØRTE INTERESSENTER OG RETTIGHETSHAVERE 

HAKI AS har ikke avdekket brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i rapporteringsåret. Selskapet har heller ikke avdekket vesentlig risiko for brudd/negative konsekvenser som nevnt. 

7.    GJENOPPRETTING OG ERSTATNING 

Selskapet har ikke avdekket tilfeller som krever gjenoppretting i rapporteringsåret. 

Vi følger de gjeldende internasjonale standardene og er i kontinuerlig dialog med interessenter for å avdekke behov for gjenoppretting.